Nyomda Impresszum

Nyomda – Janella 2010 Kft.

Cím: 2500 Esztergom, III. Béla király utca 18.
Adószám: 22997559-2-11
VPID: HU0017473907
Cégjegyzékszám: 11-09-017610
E-mail: info@janella2010.hu
Ügyvezető igazgató: Jobszt Gábor

a továbbiakban: vállalkozó, megbízóival (továbbiakban együttesen felek)
az alábbi általános feltételek szerint szerződik:

1. A szerződési feltételek ellenkező kikötés hiányában a vállalkozó által a megbízó részére írásban átadott árajánlat vagy szerződési ajánlat (a továbbiakban együttesen ajánlat) részének tekintendők. A felek között külön megállapodás hiányában az ajánlat megrendelő általi bármely módon történő elfogadásával (ide értve a szóbeli közlést, illetve a ráutaló magatartást) vállalkozási szerződés jön létre, melynek elválaszthatatlan részét képezik az ajánlatban és a jelen szerződési feltételekben foglaltak.

2. A felek erre vonatkozó kifejezett kikötés vagy megállapodás hiányában kizárólag a megbízó által elfogadott ajánlat tartalmát tekintik a szerződés tárgyának.

2.1. Esetleges szóbeli értesítésekről a felek jogosultak írásos emlékeztetőt készíteni. Ezek az emlékeztetők nem minősülnek a szerződés részének.

3. A vállalkozó jogosult a tőle megrendelt munkákat szerződésszerű teljesítés esetén referenciájában feltüntetni. A felek a megbízó hozzájárulását ellenkező értelmű, írásbeli nyilatkozata hiányában a szerződés megkötésével megadottnak tekintik.

4. Amennyiben a megbízó a vállalkozási díjat nem fizeti meg, a vállalkozó által valamennyi, a szerződéssel kapcsolatban megadott felhatalmazás, hozzájárulás, jogátruházás és joglemondás hatályát veszti az átadott munkákra vonatkozóan.

4.1. A felek megállapodnak, hogy a megbízó által átvett munkák tulajdonjoga a vállalkozási díj megfizetésével száll át a megbízóra. A megbízó a vállalkozási díj megfizetéséig a felelős őrzés szabályai szerint köteles eljárni. A megbízó a felelős őrzésért a vállalkozónak díjat vagy költséget nem jogosult felszámítani.

5. A vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. A vállalkozó az alvállalkozó tevékenységéért ugyanúgy felel, mintha maga járt volna el.

6. A vállalkozó a megbízó által a teljesítés céljára neki átadott anyagok tartalma, jogszerűsége tekintetében felelősségét kizárja.

7. A vállalkozó késedelméért nem tartozik felelősséggel, ha késedelmét az idézte elő, hogy a megbízó a teljesítéshez szükséges anyagot, illetve információt nem a szükséges időben bocsátotta rendelkezésére.

7.1. A felek megállapodnak, hogy az ajánlatban tartam (nap, hét, hónap) szerint meghatározott teljesítési határidő kezdő időpontja az az időpont, amikor a teljesítéshez szükséges anyagot, illetve információt a megrendelő hiánytalanul a vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

8. A vállalkozó a megrendelt munka megbízó által történt átvételét követően minőségi kifogásnak nem ad helyt.

8.1. Amennyiben a megbízó az előkészítő anyag elfogadását követően, utólagosan hibát fedez fel, a vállalkozó ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a teljesítési határidő túllépését, illetve a kijavítás költségeit.

9. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a technológiából adódóan, a megbízó által megrendelt mennyiségtől ±5%-ban eltérhet.

10. A fizetés módja a felek ellenkező megállapodása hiányában átutalás. A vállalkozó bankszámlaszámát a kiállított számla tartalmazza. A felek a teljesítés időpontjának a vállalkozási díj vállalkozó számláján történő jóváírását tekintik.

10.1. A felek ajánlatba vagy külön megállapodásba foglalt eltérő kikötése hiányában a megrendelő fizetési határideje öt banki nap.

10.2. Késedelmes fizetés esetén a vállalkozó a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott késedelmi kamatot számít fel, napi számítási módszerrel.

11. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi körülményről haladéktalanul értesítik egymást. Ennek elmulasztása esetén a mulasztásból eredő összes kárt a mulasztó fél köteles viselni.

12. A felek – a 3. pontban foglaltakat kivéve – a közöttük létrejött szerződéssel kapcsolatos valamennyi tényt, adatot, információt üzleti titokként kezelik. E rendelkezés megsértése esetén minden ebből eredő kárért az a fél köteles helytállni, aki a szerződés vonatkozó rendelkezését megsértette.

13. A megbízó részére átadott, és a megbízó által átvett eredmény tekintetében az első forgalomba hozónak a megbízó minősül. A vállalkozó a termék súlyát tájékoztatásul minden esetben megadja az átadás során.

14. A szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, különösen a vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Janella 2010 Kft. Nyomda Esztergom